Vår approach är ärlighet, tydlighet och full transparens gentemot våra kunder. De uppdrag vi åtar oss arbetar vi med fullt commitment och engagemang och vi anpassar alltid våra metoder efter hur behoven hos kunden ser ut.


Ledarskap och förändringsledning

Förutsättningen för en lyckad verksamhetsutveckling ligger givetvis i hur ett företag leder sin organisation och verksamhet. I vårt arbete utgår vi bl a från teorier kring:

  • Värdeskapande ledarskap
  • Situationsbaserat ledarskap
  • Resultatinriktat ledarskap
  • Coachande ledarskap
  • Förändringsledning
  • Medarbetarskap
  • Teamutveckling

Vilka teorier vi lutar oss emot är inte det viktigaste utan det väsentliga är att ledare agerar i enlighet med företagets värderingar, är tillräckligt synliga i organisationen samt ger stöd och den support som krävs för individen och gruppen att åstadkomma det som förväntas.

Vi lägger extra stor vikt vid hur ledare kan coacha medarbetare, eftersom vad man efterfrågar och hur man agerar i olika situationer som ledare har så oerhört stor betydelse för hur teamet och medarbetaren tacklar sina utmaningar beroende på mognad och erfarenhet. För att skapa bestående resultat i företaget är det extra viktigt att skapa rätt engagemang hos både den enskilde individen och teamet.


Interimsuppdrag och konsultation

I alla uppdrag vi får arbetar vi metodiskt och faktabaserat utifrån en process som i stora drag följer nedan steg:

(1) Nuläge  Var befinner vi oss nu? Hur är vi positionerade jämfört med var vi vill vara? Hur är våra leverantörer positionerade gentemot oss?

Vi startar alltid med att göra en nulägesanalys tillsammans med er. Utifrån er formulerade problemställning genomlyser vi organisationen för att förstå var verksamheten befinner sig i förhållande till önskad position, eller hjälper till med att analysera fram problemställningar och nya möjligheter utifrån utgångsläget.

(2) Drömscenario Var vill vi vara? Vad är den ultimata positioneringen? Hur ser målbilden ut?

Innan vi kan börja agera behöver vi tillsammans identifiera hur målbilden ser ut, vad vi vill uppnå och åstadkomma. Det är särskilt viktigt att detta steg görs tvärfunktionellt tillsammans med nyckelintressenter för att säkerställa samsyn kring målbilden innan några aktiviteter startas.

(3) Handlingsplan Hur ska vi göra för att nå vårt slutmål – drömscenariot? Hur ska vi prioritera? Vilka resurser krävs och hur lång tid kommer det att ta?

Baserat på nulägesanalys och målbild tar vi sedan fram en konkret handlingsplan som beskriver alla de steg som måste tas för att uppnå slutmålet. Handlingsplanen innefattar vilka resurser som krävs, vem som gör vad samt en tidplan över de olika aktiviteterna som behöver färdigställas. Vi etablerar en tvärfunktionell styrgrupp som sätter prioriteringsordning och säkerställer samsyn.

(4) Genomförande Vilka steg måste vi ta och i vilken ordning? Hur vet vi att vi är på rätt väg och gör rätt saker? Hur hanterar vi motgångar och överraskningar?

I genomförandefasen är det extra viktigt att vi följer upp att vi faktiskt gör det vi committat oss till att göra, att alla aktiviteter fullföljs på ett korrekt sätt. Vi kanske också måste justera i handlingsplanen pga nya insikter under resan. Vår styrgrupp fyller i detta steg en viktig roll i att sätta prioriteringsordning och manövrera kring eventuella nyuppkomna fakta som måste tas i beaktande.

(5) Uppföljning och utvärdering Har vi nått våra uppsatta mål? Hur säkerställer vi att vi bibehåller uppnådda nivåer? Vad kan vi göra ännu bättre?

I slutfasen följer vi upp vilka resultat vi faktiskt uppnått och vart vi befinner oss i jämförelse till nuläget samt drömscenariot. Vi identifierar eventuella brister och tar fram handlingsplaner på förbättringsåtgärder. Vi drar lärdom av de erfarenheter vi lärt oss på vägen och etablerar sannolikt en rad nya aktiviteter och handlingsplaner för att utveckla verksamheten ytterligare baserat på vår nya nulägessituation.


Utbildningar och föreläsningar

Vi skräddarsyr alla våra utbildningar och föreläsningar efter kundens behov och lägger stor vikt vid förberedelsearbetet för att det ska bli så bra som möjligt för slutkunden. 

I förberedelsearbetet går vi bland annat igenom vilka förväntningar som finns på utbildningen / föreläsningen, vilka deltagarna/åhörarna är och vilken nivå de befinner sig på, vad de har för position samt hur gruppdynamiken ser ut. Vi går också igenom styrkor och svagheter för att lättare kunna identifiera vad vi ska lägga mer kraft och energi på för att effektivisera utbildningen / föreläsningen så mycket som möjligt. Man kan säga att vi följer de 5 stegen i processen ovan även när det gäller framtagning av våra utbildningar och föreläsningar.