Vi står inför många utmaningar som klimatförändringar, arbetet med mänskliga rättigheter, korruption och överutnyttjande av naturresurser. EU’s gröna giv med målet om ett klimatneutralt EU år 2050 har stärkt hållbarhetsagendan i våra affärer. Vi hjälper er med hållbarhetsstrategierna och hur ni kan integrera dessa i era övergripande inköps- och leverantörsstrategier som en naturlig del av affären.

Vad är ESG?

ESG står för Environmental, Social samt Governance. Inom begreppet ryms många hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. Under ”E” finns frågor som rör klimatförändringar, Net Zero, grön el, utsläppspolicyer etc. ”S” innefattar områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet. ”G” behandlar ämnen inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, due diligence, affärsmodeller, strategier, transformationer, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem.

Vad vi kan hjälpa er med

Utbildningar till er inköpsfunktion, ledningsgrupp eller andra funktioner. Här går vi igenom ny lagstiftning, olika begrepps innebörd och förklarar vad som förväntas av er som bolag. Vi kan även hjälpa er att projektleda arbetet för att ni ska komma igång med ert hållbarhetsarbete som en integrerad del i ert inköpsarbete. Exempel på områden vi hjälper er med:

  • CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Vi klargör vad de nya hållbarhetskraven inkluderar, vem de gäller för och vad som förväntas av er som bolag kopplat till de nya direktiven om hållbarhetsrapportering. Vi går igenom den nya obligatoriska rapporteringsstandarden ESRS och vilka krav som ställs på er organisation kopplat till övergripande policys, processer och arbetssätt enligt de nya lagkraven. 
  • EU’s gröna giv och Agenda 2030. Vi går igenom var det kommer ifrån, vad målsättningen är och hur ni som bolag påverkas av detta commitment.
  • Science Based Targets.  Var kommer det ifrån, hur fungerar det och vad krävs av er som bolag för att ta del av reduceringen av växthusgaser i er supply chain.
  • Dubbel väsentlighetsanalys – Vad innebär det, hur går man tillväga, var börjar man och hur gör man? CSRD ställer krav på bolag att rapportera hur man påverkar sin omgivning och hur omgivningen påverkar företag ur ett hållbarhetsperspektiv (så kallad dubbel materialitet). Vi går igenom processen där ert bolags affärsmodell och värdekedja står i centrum och analyseras för att identifiera påverkan, risker och möjligheter kopplat till hållbarhet.
  • ESG & CSDDD – Governance och due diligence. Vad krävs, hur gör vi och hur implementerar vi säkra processer och policys över hela vårt bolag?
  • Implementation i leverantörsledet. Vi hjälper er med hur ni kan gå tillväga för att effektivt säkra era leverantörsled bakåt i enlighet med de nya hållbarhetskraven. Vi går igenom vad som förväntas av er inköpsfunktion när det gäller mätning av växthusgaser och insamling av data från era leverantörer. Samt hur ni på ett smart sätt kan implementera era krav i ert leverantörsled.