Hur försäkrar vi oss om att företagets övergripande strategier och affärsplaner integreras i det strategiska inköpsarbetet? Hur säkerställer vi t.ex att hållbarhetsarbetet integreras i våra inköpspolicys och processer och att de går i linje med de övergripande målsättningarna? Och att våra medarbetare arbetar med rätt saker i det dagliga operativa arbetet?

Det kan låta enkelt. Men det kräver ofta stora insatser för att säkerställa att verksamheten fokuserar på rätt saker. Nya hållbarhetskrav, digitalisering, geopolitisk osäkerhet och makroekonomisk oro innebär att många organisationer behöver ställa om och förändra både strategier, affärsmodeller, arbetssätt och affärsrelationer. I förändringstider är framtagandet av fungerande styrningsprocesser och skapandet av tydliga roller och ansvarsfördelning extra viktigt. 

Vi har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter med koppling till inköpsområdet samt leda större förändringsprocesser för inköp och leverantörer tillsammans med andra nyckelintressenter i er organisation.

Exempel på områden vi har bred kompetens inom är:

 • Framtagande & utveckling av inköpsprocesser, policys & övergripande inköpsstrategier
 • Framtagande av olika verktyg & KPI’er för effektiv inköpsstyrning
 • Säkerställande av hållbara inköp kopplat till nya hållbarhetsdirektiv som CSRD, CSDDD & ESG
 • Hållbarhetsrapportering & dubbel väsentlighetsanalys kopplat till ESRS
 • Riskhantering & riskminimering
 • Kategoristyrning & kategoristyrt inköpsarbete
 • Leverantörsutveckling, SRM & förflyttning av leverantörsbasen
 • Uppbyggnad & utveckling av inköpsorganisationer
 • Effektivisering av indirekta inköp av material & tjänster
 • Utveckling av projektstyrda inköp av produkter under nyutveckling
 • Införande & utveckling av kvalitetssäkring i leverantörskedjan
 • Införande & utveckling av logistikoptimering i leverantörskedjan
 • Ledarskap för inköpschefer, kategorichefer & inköpare
 • Coachning av indivdier, team & ledare
 • Inspirationsföreläsningar, seminarium & workshops med olika teman från inköpare till inköpsledning